Kwaliteitseisen Podotherapeut ?

Podo­therapeuten dienen gekwalificeerde beroepsbeoefenaren te zijn. De Nederlandse Vereniging van Podo­therapeuten (NVvP) stelt daarom een aantal eisen aan haar leden en heeft een aantal kwaliteitsprojecten ontwikkeld.

Alleen podo­therapeuten kunnen lid worden van de NVvP, dat wil zeggen dat men in het bezit moet zijn van een diploma dat behaald kan worden aan Fontys Hogeschool of Saxion Hogeschool. Deze hogescholen zijn daartoe wettelijk door de Minister aangewezen.

Podo­therapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode en moeten zich registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit register is opgesteld samen met 11 andere paramedische beroepen: logopedisten, diëtisten, oefen­therapeuten Cesar en Mensendieck, orthoptisten, optometristen, ergo­therapeuten, mondhygiënisten, huid­therapeuten, radiologisch therapeuten en- laboranten; in totaal zijn ± 25.000 paramedici in dit register opgenomen. Vervolgens zijn visitaties (het bezoeken en beoordelen van de praktijkvoering) binnen de beroepsgroep verplicht en zijn er minimuminrichtingseisen van toepassing en er is een richtlijn Hygiëne opgesteld. Tevens dient men te kunnen aantonen dat men aan bij- en nascholingen doet, o.a. door het volgen van ge­accrediteerde Post-HBO-cursussen.

Elke vijf jaar kan men zich laten herregistreren in het Kwaliteitsregister Paramedici onder voorwaarde dat men aan de gestelde eisen met betrekking tot deskundigheidsbevorderende activiteiten en werkervaring kan voldoen (zie hiervoor www.kwaliteitsregisterparamedici.nl)