Podotherapie

Podotherapie wordt bedreven door een Podotherapeut. De titel “Podotherapeut” is een beschermde titel.

Een podotherapeut heeft de 4-jarige HBO-opleiding met Bachelor-degree Podotherapie afgerond. Deze opleiding is wettelijk erkend door het Ministerie van Onderwijs en voldoet aan de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), artikel 34. In dit artikel is ook de titel ‘podotherapeut’ vastgelegd als een bij wet beschermde titel.

Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en/of klachten aan het bewegingsapparaat, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten.

Een podotherapeut behandelt veel verschillende klachten met als doel: het opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen in het functioneren van het steun- en bewegingsapparaat, voortkomend uit afwijkingen in de voet(stand), alsmede behandeling van huid en nagels, indien er sprake is van een pathologie.

De binnen de podotherapie gehanteerde therapie bestaat uit het aan de voet toepassen van corrigerende of beschermende technieken, zoals ortheses, schoen- en zoolcorrecties, alsmede het adviseren van patiënten teneinde voetaandoeningen (èn aandoeningen aan het bewegingsapparaat die vanuit de voet kunnen ontstaan) te voorkomen en te bestrijden

Specialisatie

Een belangrijk aspect binnen de podotherapie is het behandelen van risicopatiënten en het geven van voorlichting (preventie). Tot de risicopatiënten behoort o.a. de grote groep diabetes-mellitus patiënten. Podo­therapeuten zijn de beroepsbeoefenaren die daar speciaal voor opgeleid zijn. De behandeling van diabetische voeten vindt veelal plaats in speciale voetenpoliklinieken in een ziekenhuis, waarbij multidisciplinair wordt samengewerkt en de podotherapeut is dè beroepsbeoefenaar die hierin participeert. Immers de podotherapeut is gespecialiseerd in het screenen en behandelen van de diabetische voet, waarbij wondbehandeling een zeer belangrijke plaats inneemt.

Een diabetisch voetenteam kan bijvoorbeeld bestaan uit een:

 • Podotherapeut
 • Diabetesverpleegkundige
 • Internist
 • Gipsverbandmeester
 • Orthopedisch schoenmaker

Er zijn ook andere samenstellingen mogelijk, dit kan per voetenpolikliniek verschillend zijn.

Klachten

Welke klachten behandelt een podotherapeut?

 • Specifieke voetproblemen bij kinderen;
 • Standsafwijkingen van tenen/nagels;
 • Overbelastingsklachten;
 • Vermoeidheidsklachten;
 • Sportblessures;
 • Klachten aan het steun- en bewegingsapparaat zoals knie, heup en rugklachten;
 • Klachten bij diabetes-mellitus (suikerziekte) en reuma;
 • Ulcera (wonden) bij diabetes-mellitus patiënten;
 • Ingegroeide nagels.

Daarnaast wordt uiteraard voorlichting gegeven ter voorkoming van diverse klachten.

Podo­therapeuten zijn op dit vakgebied de enige beroepsbeoefenaren met een HBO-opleiding (lees hoger beroeps opleiding), momenteel met een Bachelor-degree, die wettelijk erkend is door het Ministerie van Onderwijs. Dit houdt in dat zij als vooropleiding minimaal het Havo-diploma dienen te hebben om te worden toegelaten tot de opleiding Podotherapie. De opleiding podotherapie gaat met betrekking tot allerlei (medische) vakken dieper op de materie in dan de cursussen/opleiding van de andere podo-beroepen. Er zijn ook een beduidend groter aantal studiebelastinguren vereist. Het kunnen analyseren van te behandelen aandoeningen vereist een zeker niveau. Het kunnen beoordelen en lezen van wetenschappelijke artikelen behoort tevens tot de competenties van een podotherapeut, eveneens als het communiceren met andere (para)medici zoals fysio­therapeuten/artsen e.d op medisch niveau. De andere hierboven genoemde podo-beroepen hebben op dit moment een opleiding op Mbo-niveau waarvoor de toelating geen vooropleiding vereist is. Ook zijn de titels onbeschermd, wat wil zeggen dat iedereen ze mag voeren.
De titel podotherapeut is beschermd en is alleen toegestaan aan degene die ook de HBO opleiding heeft afgerond.

Let op! De term podotherapie is niet beschermd, dit is niet mogelijk. Helaas wordt hierdoor wel eens verwarring geschapen.

Jammer genoeg wordt met betrekking tot ons vakgebied door andere podo-beroepen (lees: niet-podo­therapeuten) soms tevens een verkeerde voorstelling van zaken gegeven met betrekking tot de inhoud van ons beroep of de verschillen. Hierdoor voelen wij ons genoodzaakt via deze tekst meer duidelijkheid te verschaffen.
Alle soorten behandelingen en therapiezolen die door andere podo-beroepen worden gedaan/vervaardigd, vallen tevens onder het vakgebied van de podotherapeut. De podotherapeut zal dus per aandoening en per patiënt beoordelen welke behandeling/therapie voor hem/haar het beste is.

Podo­therapeuten dienen gekwalificeerde beroepsbeoefenaren te zijn. De Nederlandse Vereniging van Podo­therapeuten (NVvP) stelt daarom een aantal eisen aan haar leden en heeft een aantal kwaliteitsprojecten ontwikkeld.

Alleen podo­therapeuten kunnen lid worden van de NVvP, dat wil zeggen dat men in het bezit moet zijn van een diploma dat behaald kan worden aan Fontys Hogeschool of Saxion Hogeschool. Deze hogescholen zijn daartoe wettelijk door de Minister aangewezen.

Podo­therapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode en moeten zich registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit register is opgesteld samen met 11 andere paramedische beroepen: logopedisten, diëtisten, oefen­therapeuten Cesar en Mensendieck, orthoptisten, optometristen, ergo­therapeuten, mondhygiënisten, huid­therapeuten, radiologisch therapeuten en- laboranten; in totaal zijn ± 25.000 paramedici in dit register opgenomen. Vervolgens zijn visitaties (het bezoeken en beoordelen van de praktijkvoering) binnen de beroepsgroep verplicht en zijn er minimuminrichtingseisen van toepassing en er is een richtlijn Hygiëne opgesteld. Tevens dient men te kunnen aantonen dat men aan bij- en nascholingen doet, o.a. door het volgen van ge­accrediteerde Post-HBO-cursussen.

Elke vijf jaar kan men zich laten herregistreren in het Kwaliteitsregister Paramedici onder voorwaarde dat men aan de gestelde eisen met betrekking tot deskundigheidsbevorderende activiteiten en werkervaring kan voldoen (zie hiervoor www.kwaliteitsregisterparamedici.nl)

Helaas wordt podotherapie niet door alle verzekeringen volledig vergoed. Voor vergoedingen van de zorgverzekeringen kunt u klikken op de button. Staat uw zorgverzekering er niet tussen of heeft u nog twijfel, neem dan altijd contact op met uw zorgverzekering.

Vergoedingen volgens Independer Tarieven Podotherapie Beverwijk