Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Podotherapie Beverwijk

Wanneer u zich laat behandelen door één van onze specialisten ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Uit deze behandelovereenkomst vloeit de verplichting voort om uw behandelaar te vergoeden voor geleverde diensten. Om ook de financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u onderstaand onze algemene voorwaarden aan.

1. Toepasselijkheid
De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze of dan geldende bepalingen van toepassing. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Annulering
Annuleren van een afspraak dient 24 uur van tevoren te geschieden, telefonisch of via e-mail (voor een afspraak op maandag, uiterlijk op vrijdag ervoor annuleren). Bij niet of te laat annuleren zijn wij genoodzaakt om de verzuimde tijd in rekening te brengen. Te laat komen voor een afspraak, wordt ook gezien als een verzuimde afspraak.

Een mondelinge toestemming tot vervaardiging van hulpmiddelen (zolen/ortheses etc.) is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de productie en dient u alle gemaakte kosten te vergoeden. Kosten voor het gemaakte onderzoek worden altijd in rekening gebracht. Houdt u er rekening mee dat kosten voor controles, het aanpassen van zolen apart in rekening worden gebracht, tenzij anders door de podotherapeut vermeld.

3. Betaling
U ontvangt een factuur na het onderzoek of tijdens het ophalen van de hulpmiddelen. Deze factuur dient direct per pin betaald te worden. Indien u aanvullend verzekerd bent voor podotherapie, dan wordt de factuur geheel of gedeeltelijk door ons gedeclareerd bij uw zorgverzekering. De eventuele restant-factuur dient per pin betaald te worden. De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd

4. Vergoedingen
U bent zelf verantwoordelijk op de hoogte te zijn van de zorg die uw eigen zorgverzekeraar wel of niet vergoed. Podotherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. U dient hiervoor aanvullend verzekerd te zijn. Indien u Diabetes Mellitus en/of Reumatische Artritis heeft, is er mogelijk wel vergoeding mogelijk vanuit uw basisverzekering. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.
Hoewel wij altijd zullen proberen u zo goed mogelijk te informeren kan Podotherapie Beverwijk niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onjuiste vergoedingsinformatie.

5. Restitutie
De podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling. Eventuele klachten kunnen voorgelegd worden aan de behandelend podotherapeut.

6. Garantie
Schade/slijtage aan zolen/ortheses/slippers binnen 3 maanden na levering, ondanks normaal gebruik, valt binnen de service van Podotherapie Beverwijk en wordt kosteloos gerepareerd/hersteld.

7. Klachtenregeling
Bespreek uw klachten eerst met uw behandelend podotherapeut.
Komt u dan niet tot een gedegen oplossing, dan kunt u de klacht voorleggen aan onze klachtenfunctionaris.
Klachten kunt u schriftelijk indienen bij: Podotherapie Beverwijk afd. klachtenafhandeling. V. Liefting, Vondellaan 13,1942 LE Beverwijk. Of per mail: info op podotherapie-beverwijk punt nl.